บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานเขียนแบบ

ลักษณะงาน
- เขียนแบบเครื่องจักร ถัง พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 2D,3D และ Solid Work 3D ได้
- ปฏิบัติงานที่สาขาลพบุรี

2.เจ้าหน้าที่วางแผน

ลักษณะงาน
• วางแผนกระบวนการผลิต และจัดทำรายงานความก้าวหน้า
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีความรู้ด้านเครื่องจักร และ Material
• มีทักษะการวางแผน และควบคุมการทำงาน
• มีประสบการณ์ด้านงานวางแผน และสามารถอ่านแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปฏิบัติงานที่สาขาลพบุรี

3.พนักงานพัสดุ

ลักษณะงาน
• การรับเข้าสินค้า
• การจ่ายสินค้า และวัตถุดิบตามใบเบิก
• การตรวจนับ จัดเก็บวัตถุดิบ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
• สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ปฏิบัติงานที่สาขาลพบุรี

4.วิศวกร

ลักษณะงาน
งานติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ในระบบ E&I ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องมือวัด
- มีประสบการณ์ในการทำงาน E&I ในงานปิโตรเคมี อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลงานให้สอดคล้องกับแผนงานได้
- เข้าประชุมกับทางลูกค้า และสรุปแผนงานต่างๆ ได้
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office และ Microsoft Project ได้
- มีความอดทน กล้าพูดกล้าคุย และกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีประสบการณ์ทำงานโครงการ GC ในด้าน E&I จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานที่สาขาระยอง

5.ช่างเทคนิค

ลักษณะงาน
• งานตรวจสอบ สอบเทียบ และงานซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจ่ายเอทานอล

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา,ช่างกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานที่บริษัทดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด ( ลำลูกกาคลอง 5 )

6.วิศวกรเครื่องกล

ลักษณะงาน
- เคลียร์แบบ จัดทำ และตรวจสอบ Shop Drawing ที่จะใช้ในการก่อสร้าง
- ถอดปริมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จากแบบ และรายการประกอบแบบ
- ควบคุม และประสานงานการติดตั้งเครื่องจักร
- ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
- กำกับกับดูแล ประสานงาน และตรวจสอบงานกับผู้รับเหมา
- ควบคุม และตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, AutoCAD, MS Project ได้ดี
- มีทักษะการวางแผน และควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- มีความรู้เรื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
- มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- ปฏิบัติงานที่ลพบุรี และสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

7.ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน
- ทำ Tray / Conduit / Tube / Fabrication Support
- งานรื้อของเก่าออก
- งาน Manpower
- งานตัด เจาะ ยึด สนับสนุน
- งานขุดดินขึ้นที่สูง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรับผิดชอบ และใส่ใจต่องาน
- ปฏิบัติงานที่ระยอง

8.วิศวกรขาย

ลักษณะงาน
• การขายสินค้าให้กลับกลุ่มลูกค้าในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การหาลูกค้าใหม่ในโซนภาคใต้
• การบริการลูกค้า (งานขายในส่วน service)
• การเก็บเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านการขาย 0-3 ปี
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
• มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 114)

9.วิศวกร

ลักษณะงาน
• ออกแบบตู้ Panel
• Config Network สามารถ Config ระบบตามที่ลูกค้าต้องการ
• ออกแบบ Wiring Diagram การจัดเรียง Terminal Relay และการ์ด
• เขียนโปรแกรม Config Hardware สร้าง Symbols และ Run Program ที่เชื่อมต่อกับ SCADA
• ออกแบบระบบควบคุมการใช้ DCS และ PLC ให้เชื่อมต่อ และเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไข และความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการตามลูกค้าภายใต้เงื่อนไขของฝ่ายขาย
• ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , การวัดและควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-5 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• สามารถขับรถยนต์ได้
• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 114)

10.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

ลักษณะงาน
-

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในปิโตรเคมี 1 ปีขึ้นไป
- ปฏิบัติงานที่สาขาระยอง
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานใน GC และเคยผ่านการขึ้นทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน
-จัดเตรียมเอกสารเปรียบเทียบราคา 2-4 บริษัท เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จัดซื้อทำการตรวจสอบและต่อรองราคา
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุ 19-25 ปี
-ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี
-พิมพ์ภาษาอังกฤษและไทยได้คล่อง
-รักษาความลับได้ดี