บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานเขียนแบบ

ลักษณะงาน
- เขียนแบบเครื่องจักร ถัง พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 2D,3D และ Solid Work 3D ได้
- ปฏิบัติงานที่สาขาลพบุรี

2.พนักงานพัสดุ

ลักษณะงาน
• การรับเข้าสินค้า
• การจ่ายสินค้า และวัตถุดิบตามใบเบิก
• การตรวจนับ จัดเก็บวัตถุดิบ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
• สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ปฏิบัติงานที่สาขาลพบุรี

3.ช่างเทคนิค

ลักษณะงาน
• งานตรวจสอบ สอบเทียบ และงานซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจ่ายเอทานอล

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา,ช่างกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานที่บริษัทดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด ( ลำลูกกาคลอง 5 )

4.วิศวกรเครื่องกล

ลักษณะงาน
- เคลียร์แบบ จัดทำ และตรวจสอบ Shop Drawing ที่จะใช้ในการก่อสร้าง
- ถอดปริมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จากแบบ และรายการประกอบแบบ
- ควบคุม และประสานงานการติดตั้งเครื่องจักร
- ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
- กำกับกับดูแล ประสานงาน และตรวจสอบงานกับผู้รับเหมา
- ควบคุม และตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, AutoCAD, MS Project ได้ดี
- มีทักษะการวางแผน และควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- มีความรู้เรื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
- มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- ปฏิบัติงานที่ลพบุรี และสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

5.ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน
- ทำ Tray / Conduit / Tube / Fabrication Support
- งานรื้อของเก่าออก
- งาน Manpower
- งานตัด เจาะ ยึด สนับสนุน
- งานขุดดินขึ้นที่สูง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรับผิดชอบ และใส่ใจต่องาน
- ปฏิบัติงานที่ระยอง

6.วิศวกร

ลักษณะงาน
• ออกแบบตู้ Panel
• Config Network สามารถ Config ระบบตามที่ลูกค้าต้องการ
• ออกแบบ Wiring Diagram การจัดเรียง Terminal Relay และการ์ด
• เขียนโปรแกรม Config Hardware สร้าง Symbols และ Run Program ที่เชื่อมต่อกับ SCADA
• ออกแบบระบบควบคุมการใช้ DCS และ PLC ให้เชื่อมต่อ และเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไข และความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการตามลูกค้าภายใต้เงื่อนไขของฝ่ายขาย
• ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , การวัดและควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-5 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• สามารถขับรถยนต์ได้
• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 114)

7.หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ลักษณะงาน
วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัด งานในส่วนที่ทางลูกค้าส่งอุปกรณ์มาสอบเทียบ เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 30-45 ปี
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องมือวัด สอบเทียบ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการทำงานด้านเครื่องมือวัด, ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง การวิเคราะห์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-

8.นักบัญชี

ลักษณะงาน
- งานบัญชีด้านรับ/ทั่วไป/ต้นทุนขายสินค้า
- ทำรับชำระหนี้
- งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ปิดรายงานขาย
- เก็บรายละเอียดแนบงบการเงิน และลงรายงานสถานะการเปิดบิลขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
- มีความละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

9.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน
- จัดเก็บเอกสาร
- บันทึกข้อมูลใบเทียบราคา
- บันทึกใบขอซื้อจาก E-mail

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ไม่จำกัดเพศ
- ใช้ Microsoft Office คล่อง

10.Electrical Supervisor

ลักษณะงาน
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
- ควบคุมทีมงานทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน และประสานงานกับทีมงาน
- ทำการ Configuration , ทดสอบระบบชุดควบคุมมอเตอร์ Motor Manager MM2 , MM6 , VSD
- ทำ Loop test , Functional test and Commissioning ระบบไฟฟ้า และเครื่องมือวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ งานติดตั้ง ทดสอบระบบ และการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้งทดสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องมือวัด รวมทั้ง Loop test, Function test & Commissioning

11.วิศวกรขาย

ลักษณะงาน
- ขายสินค้าและบริการ หาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า
และการติดตามเก็บหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการขาย 0-3 ปี
- ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ของตนเอง
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

12.พนักงานควบคุมต้นทุน

ลักษณะงาน
- ประมาณการต้นทุน
- ตรวจสอบ และควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น รายการการสั่งซื้อ รายการเบิกใช้งาน ค่าแรง ฯ
- จัดทำรายงานบัญชีต้นทุน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- มีความรู้ด้านต้นทุนงานโครงการพื้นฐาน
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

13.เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน
- ติดตั้งโปรแกรม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้กับ User
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และประสานงานแก้ไขปัญหากับระบบเครือข่าย
- ดูแลการสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network , ระบบโทรศัพท์เบื้องต้น
- สามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมพื้นฐานของ User ได้ เช่น Microsoft/Adobe/โปรแกรมเขียนแบบ เป็นต้น
- สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้