บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร

ลักษณะงาน
รับผิดชอบการควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า, Instrument, งานเข้าสายระบบ, ทำราคา ประเมินราคาประจำโครงการต่างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และประจำที่ Site งานได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานได้
มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน และรับผิดชอบงานได้ดี

2.วิศวกร(เขียนแบบ)

ลักษณะงาน
รับผิดชอบวางแผนออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบ สำรวจหน้างาน ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล, ไฟฟ้า, เขียนแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ 0-3 ปี
- สามารถใช้ Program AutoCAD, Solidwork, Piping
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีทักษะการวางแผนและควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

3.เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ

ลักษณะงาน
- วางแผนงานด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001 ภายในองค์กร
- ดูแลควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานภายในองค์กร
- ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure
- วางแผนและประสานงาน เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน
- ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานขององค์กร
- จัดอบรมและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในด้านระบบมาตรฐาน
- ดำเนินการประชุมสำหรับงานที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001 อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้

4.QA&QC

ลักษณะงาน
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของลูกค้า
- วางแผนงาน สื่อสาร ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้า
- ปรับคุณภาพงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- สาขาไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน E&I ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่ง QA&QC อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้และเข้าใจระบบ E&I เป็นอย่างดี
- สามารถพูดคุยสื่อสารกับทางผู้ร่วมงานและลูกค้าได้ดี

5.พนักงาน Part-time (IT)

ลักษณะงาน
-

คุณสมบัติผู้สมัคร
-